IFC Markets Forex Broker

تغییرات در اندازۀ حداقل کارمزد برای قراردادهای CFD در سهام S-AAPL# و S-AAPL#

7/3/2019
تغییرات در اندازۀ حداقل کارمزدمشتریان گرامی،

لطفاً مستحضر باشید که از آغاز 05.03.2019، حداقل کارمزد برای معاملۀ ابزار S-AAPL# بطور موقت به 10.00 USD تغییر کرده است.

لطفاً مستحضر باشید که از آغاز 07.03.2019، حداقل کارمزد برای معاملۀ ابزار S-NVDA# بطور موقت به 10.00 USD تغییر کرده است.