IFC Markets Forex Broker

تعطیلی در ژاپن - تغییرات در زمانبندی معامله در 16 سپتامبر 2019

5/9/2019
روز احترام به سالمندانمشتریان گرامی،

به دلیل تعطیلی در ژاپن (روز احترام به سالمندان) در تاریخ 16 سپتامبر 2019، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

ابزار16.09.2019
قراردادهای CFD در سهام ژاپن ...-T#بسته
CFD در NIKKEIبسته