IFC Markets Forex Broker

قراردادهای CFD در سهام S-WFT# - توقف معامله

15/5/2019
Weatherford International Ltd. مشتریان گرامی،

به دلیل رویدادهای شرکتی در Weatherford International Ltd.، معاملۀ CFD در سهام S-WFT# از تاریخ 13 مه 2019 متوقف خواهد شد. همۀ معاملات باز در S-WFT# در قیمت بسته شدن بازار در تاریخ 10 مه 2019 بسته می شوند. ابزار S-WFT# از فهرست ابزارهای معاملاتی حذف خواهد شد.