IFC Markets Forex Broker

دلار ضعیف شد همزمان فدرال ریزرو موضع اش را تغییر نداد

13/5/2019

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 10 مه منتشر شد و آمار تا 7 مه را پوشش می دهد، معاملات خالص خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در یک هفتۀ قبل از 38.87 میلیارد دلار به 38.03 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. دلار اندکی ضعیف شد زیرا فدرال ریزرو نرخ بهره را در محدودۀ 2.25% تا 2.50% ثابت نگه داشت و تغییر نداد در حالیکه شاخص خدمات ISM در آوریل ضعیف تر از حد انتظار اعلام شد.


روحیۀ CFTC در برابر نرخ مبادله ای

30 آوریل 2019تمایلروند نرخ مبادله ایمعامله، به میلیون $تغییر هفتگی
CADنزولیمثبت-342367
AUDنزولیمنفی-4000159
EURنزولیمثبت-14795-8
GBPنزولیمنفی-562-182
CHFنزولیمثبت-485522
JPYنزولیمثبت-10399773
  جمع-38033 

خرید و فروش خالص تعهد معامله گران

تغییر هفتگی تعهد معامله گران

معاملات خرید فروش نسبت روحیۀ بازار

بزار تحلیلی انحصاری جدید

ار محدودۀ زمانی - از 1 روز تا 1 سال

ر گروه معاملاتی - فارکس، سهام، شاخص و غیره.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.


معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.