IFC Markets Forex Broker

گزارش اشتغال قوی ماه مارس از ضریب اطمینان دلار حمایت کرد

15/4/2019

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 12 آوریل منتشر شد و آمار تا 9 آوریل را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 32.29 میلیارد دلار به 33.60 میلیارد دلار رسید. روحیۀ دلار به دلیل گزارش اشتغال قوی به تقویت شدن ادامه داد. اقتصاد ایالات متحده که در فوریه 33000 شغل در بخش غیرکشاورزی اضافه کرده بود در ماه مارس 196هزار شغل جدید اضافه کرد.


روحیۀ CFTC در برابر نرخ مبادله ای

09 آوریل 2019تمایلروند نرخ مبادله ایمعامله، به میلیون $تغییر هفتگی
CADنزولیخنثی-324182
AUDنزولیمثبت-387662
EURنزولیمثبت-14391-505
GBPنزولیمثبت-531284
CHFنزولیمنفی-3519-228
JPYنزولیمنفی-8044-1000
  جمع-33602 

خرید و فروش خالص تعهد معامله گران

تغییر هفتگی تعهد معامله گران

معاملات خرید فروش نسبت روحیۀ بازار

بزار تحلیلی انحصاری جدید

ار محدودۀ زمانی - از 1 روز تا 1 سال

ر گروه معاملاتی - فارکس، سهام، شاخص و غیره.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.


معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.