IFC Markets Forex Broker

تاریخچۀ حساب

"Account history" (تاریخچۀ حساب) در فهرست اصلی، پنجرۀ "Account history" (تاریخچۀ حساب) را همراه با تاریخچۀ از قبل ایجاد شده یا پنجرۀ "Account history filter" (فیلتر تاریخچۀ حساب) باز می کند در حالیکه تاریخچه برای اولین بار ایجاد شده است. شما در این فیلتر می توانید مجموعه ای از تاریخ ها را تنظیم کنید تا بواسطۀ آن بتوانید جدولی شامل همۀ عملیات بالانس و معاملاتی همراه با حساب برای چهارچوب زمانی تنظیم شده را ایجاد کنید:

ضمناً با لمس دکمۀ "نقاط" در بخش تحتانی صفحۀ نمایش در سمت راست گزینۀ "Types" (انواع) شما می توانید فهرستی از عملیات ها را تنظیم کنید که در جدول ایجاد شده موجود می باشند و شامل تاریخچۀ عملیات (بطور پیش فرض، همه عملیات ها) می شود:

برای ایجاد و نمایش جدول شامل تاریخچۀ حساب (پس از ثبت چهارچوب زمانی و انواع عملیات پنهان) روی دکمۀ "OK" در "Account history filter" (فیلتر تاریخچۀ حساب) را فشار دهید و پنجرۀ "Account history" (تاریخچۀ حساب) باز خواهد شد:

سپس با کلیک روی دکمه ای که در منتهی الیه سمت راست پنل تحتانی یا روی گزینۀ "Sort" (دسته بندی) در فهرست جانبی (دکمۀ نقاط عمودی در بالا سمت راست)، جدول در یکی از زمینه های ثبت شده در پنجرۀ زیر دسته بندی می شود:

شما در پنجرۀ "Account history" (تاریخچۀ حساب) می توانید با سومین دکمه در سمت چپ، "Account history filter" (فیلتر تاریخچۀ حساب) را باز کنید تا مجموعۀ دیگری از تاریخ ها را ایجاد نموده و تاریخچۀ حساب دیگری را بسازید.