IFC Markets Forex Broker

تاریخچۀ حساب

برای باز کردن پنجرۀ تاریخچۀ عملیات حساب، وارد بخش "History" (تاریخچه) در نوارابزار شوید و روی دکمۀ "Account" (حساب) را لمس کنید. برای تنظیم پارامترهای تاریخچۀ حساب گزینۀ "Filter" (فیلتر) را انتخاب کنید:

در بخش فلیتر می توانید پارامترهای زیر را تنظیم کنید:

  • انواع عملیات که در جدول نمایش داده خواهند شد؛
  • حداکثر تعداد سوابق؛
  • محدودۀ تاریخ ها برای ایجاد جدول همۀ معاملات و عملیات های موجودی حساب در دورۀ زمانی ثبت شده

با لمس خط "From " (از) و خط "To " (به) می توانید تاریخ ها را تنظیم کنید. پنجرۀ مخصوص "Period" (دورۀ زمانی) باز خواهد شد:

برای باز کردن فهرست "انواع"، عملکرد "Type" (نوع) را انتخاب کنید تا پنجرۀ مربوطه باز شود:


روی "Done" (انجام) در پنجرۀ "Filter" (فیلتر) را لمس کنید تا جدولی حاوی تاریخچۀ حساب ایجاد و نمایش داده شود: