IFC Markets Forex Broker

گزارش تاریخچۀ حساب

برای ایجاد گزارش تاریخچۀ حساب برای یک دورۀ زمانی خاص، در بخش "مشاهده" (View) در ترمینال گزینۀ "گزارش تاریخچۀ حساب" (Account History Report) را انتخاب کنید.

پنجرۀ مستقل "فیلتر تاریخچۀ حساب" (Account history filter) باز خواهد شد. در این پنجره در بخش "فاصلۀ زمانی" (Time interval) می توانید یک محدودۀ زمانی برای اطلاعات جدول عملیات های معامله و موجودی حساب برای یک محدودۀ زمانی معین را تنظیم کنید:

ضمناً شما می توانید از طریق این پنجره اعمال زیر را انجام دهید:

  • در بخش "نوع" (Type)، شما می توانید با فعال سازی گزینۀ "روشن" (On) و انتخاب انواع عملیات های لازم، فهرستی از عملیات هایی را ثبت کنید که در جدول تاریخچۀ عملیات های ایجاده شده (همۀ عملیات ها بطور پیش فرض) وجود داشته باشند؛
  • در بخش "آخرین" (Latest)، حداکثر تعداد جدیدترین سوابق نمایش داده شده را تعیین کنید؛
  • در بخش "مشاهدۀ گزارش" (Report view)، یکی از دو نوع را انتخاب کنید.

برای ایجاد و نمایش جدول تاریخچۀ حساب در صفحۀ نمایش تان، روی “OK” را فشار دهید تا پنجرۀ "گزارش تاریخچۀ حساب در ..." (Account History Report on…) باز شود. اگر نوع گزارش "سوابق ترکیب شده" (Combined records) را انتخاب کنید (بطور پیش فرض)، هر معامله با بسته شدن و باز شدن و نتیچه اش در یک ردیف نمایش داده خواهد شد:

اگر نوع گزارش "همسطح" (Flat) را انتخاب کنید، باز شدن یک معامله، بسته شدن اش و نتیجه اش (اضافه شدن اعتبار به موجودی حساب) در سه ردیف جداگانه نمایش داده خواهند شد:

سپس این جدول می تواند با کلیک روی نام ستون بوسیلۀ آن ستون مرتب شود.

با راست کلیک در پنجرۀ گزارش می توانید فهرست زمینۀ شامل پنج گروه از عملکردهای مفید را باز کنید:

  • فیلترکردن و تجدید گزارش؛
  • باز کردن پنجره های مستقل تراکنش، دستورها و نمایش یک نمودار، مشروط به اینکه فراخواندن فهرست در ردیف ابزار مالی مربوطه باشد؛
  • چاپ پیش نمایش؛
  • تنظیمات جدول گزارش؛
  • صدور گزارش به یک فایل با پسوند ".csv".