IFC Markets Forex Broker

افتتاح حساب مجازی در NetTradeX Mobile

جهت افتتاح حساب مجازی نرم افزار تجاری برای موبایل را نصب و اجرا کنید.

1. در قسمت Tools گزینه "Open new Account... " را انتخاب کنید

2. در پنجره باز شده گزینه "Demo account" را انتخاب کنید.

3. در فرم "Personal account information" ظاهر شده مشخصات شخصی تان را وارد کنید:

First Name* - نام;

Last Name* - نام خانوادگی;

4. بعدأ گزینه های ذیل فرم "Contact account information" را پر کنید:

Country* - کشور;

City* - شهر;

State/Province* - ایالت/استان;

ZIP/Postal Code - شماره پستی;

E-Mail Address* - ایمیل;

Residential Address – نشانی;

Phone Number(s) – شماره تلفن ها;

5. در پی فرم "Trading account information" به منظور انتخاب شرایط تجاری ظاهر خواهد شد:

Account type – نوع حساب تجاری (فقط DEMO);

E-Mail Type – قالب E-Mail;

Leverage – لورج حساب;

Deposit – سپرده;

Enter confirmation code – ارقام ظاهر شده را وارد کنید;

6. آفرین! حساب تجاری مجازی افتتاح شده است. مشخصات حساب تجاری خود را یادداشت کنید:

Account ID – شناسه حساب;

Account type – نوع حساب;

Login – شناسه عبور;

Password – رمز کلمه عبور;

Phone Password – رمز کلمه تلفنی;

Secret Word - سکرت وورد (جهت تغییر مشخصاب پرداختی).

روی عرصه "Yes, I am sure that this data is saved" علامت بگذارید وجهت ذخیره رمز کلمه عبور روی عرصه "Auto save password" هم علامت بگذارید. در این مورد هنگام باز کردن حساب نیاز به وارد کردن رمز کلمه عبور نیست.

بازگشت به ابتدای صفحه