IFC Markets Forex Broker

نحوۀ باز کردن یک نمودار جدید

برای باز کردن یک نمودار جدید روی یک ابزار معاملاتی یا معاملۀ مربوط به آن یا دستوری در هر یک از پنجره های "بررسی بازار" (Market watch)، "معاملات باز" (Open positions)، "جمع معاملات باز" (Sum open positions) و "دستورها" (Orders) کلیک کنید. "نمودار" و چهارچوب زمانی دلخواه تان را از فهرست فرعی زمینه انتخاب نمایید.


با کلیک روی گزینۀ "نمودار" (Char) در فهرست اصلی که منجر به باز شدن پنجرۀ شامل فهرست نمودار می شود می توانید نمودار جدید را باز کنید:در این فهرست می توانید گزینۀ "نمودار جدید.." (New chart...) را انتخاب کنید تا پنجرۀ "نمودار جدید" باز شود:شما در این پنجره می توانید یک یا چند ابزار از فهرست ابزارهای مورد استفاده را انتخاب کرده و نمودارشان را باز کنید و همچنین پارامترهای تنظیم نمودار از قبیل نوع، فاصله و قالب نمودار را ثبت نمایید. همچنین شما می توانید از مجموعۀ همۀ ابزارها، ابزارهایی را انتخاب کرده و آنها را به فهرست ابزارهایی که همینک نمودارهای شان را ایجاد کرده اید اضافه نمایید.

اگر از قبل چندین نمودار در ترمینال باز باشند پس از باز شدن ترمینال یا افزودن یک محیط کاری جدید، هیچ نموداری به غیر از نمودارهای فعال (نمودارهای باز در محیط کاری) نمایش داده نخواهند شد. فقط پس از اولین فعال سازی (نمایش) نمودار، نمودار نمایش داده می شود و برای آینده نیز باقی خواهد ماند. شما همچنین می توانید با انتخاب گزینۀ "پنجره ها..." (با فهرست نمودارها) در منوی فرعی "پنجره" در منوی اصلی ترمینال، نمودار را فعال کنید.

بازگشت به ابتدای صفحه