IFC Markets Forex Broker

چاپ نمودارها و جداول

چاپ محتویات پنجره های نمودارها و چندین پنجرۀ محتوی جداول آماری از طریق پلت فرم مقدور است. گزینۀ "چاپ" مستقیم (Print) و "پیش نمایش چاپ" (Print Preview) برای تمام انواع اسناد فراهم است.

چاپ برای پنجره های زیر مقدور است:

 • "نمودار (Chart)"
 • "جمع معاملات باز (Sum open positions)"
 • "معاملات باز (Open positions)"
 • " دستورات (Orders)"
 • "درخواست های برداشت از حساب (Withdrawal request)"
 • ""هشدارها (Alerts)"
 • "اخبار (News)"
 • "گزارش صورت حساب (Account History Report)"
 • "گزارش دستورات (Orders History Report)"

در فهرست زمینۀ هر کدام از این پنجره ها، گزینه های زیر موجود هستند::

 • "چاپ (Print)"
 • "پیش نمایش چاپ (Print Preview)"

برای تنظیم و ثبت مشخصات کلی صفحۀ چاپ، از پنجرۀ "تنظیم صفحۀ چاپ" (Print page setup) استفاده می شود. این پنجره از طریق گزینۀ "فایل" در منوی اصلی بالای ترمینال و سپس با کلیک بر روی گزینۀ "تنظیم صفحۀ چاپ" (Print page setup) و همچنین از طریق آیکون مربوطه در پنجرۀ "پیش نمایش چاپ" (Print Preview) قابل دسترس است.

چاپ (یا پیش نمایش چاپ) نمودار با ویژگی های زیر صورت می پذیرد:

 • تمامی عناصر نمودار قابل چاپ هستند (نمودار اصلی، اندیکاتورها، ابزارهای گرافیکی، ردیف های معاملات باز، هشدارها و سفارشات، در صورتیکه فعال باشند، و غیره).
 • تمامی اطلاعات موجود در پنجرۀ "نمودار" در لحظۀ انجام عملیات "چاپ" یا "پیش نمایش چاپ" قابل چاپ هستند.
 • چاپ تمام نمودار همواره روی یک برگه انجام خواهد شد.
 • اندازۀ چاپ همواره به بگونه ای است که تمام نمودار در محیط کاری با طول و عرض برگه تطبیق پیدا می کند. ضمن اینکه نسبت بین اندازه های افقی و عمودی تنظیم شده در پنجرۀ "نمودار" ذخیره می شود.
 • نسبت بین اندازه های عناصر نمودار (اندازه های صفحات نمودار اصلی، اندیکاتورها، فونت ها) به همان شکلی که در پنجرۀ "نمودار" وجود دارند ذخیره می شوند.

رنگ ها و فونت های عناصر نمودار همانند رنگ ها و فونت های موجود در پنجرۀ "نمودار" هستند.

چاپ (یا پیش نمایش چاپ) یک جدول دارای ویژگی های زیر است:

 • چاپ در چندین صفحه انجام می گیرد.
 • عرض هر ستون به نحوی انتخاب می شود که دربرگیرندۀ عریض ترین مقدار در ستون کنونی باشد (یعنی عرض جدول در پنجرۀ پایه در نظر گرفته نمی شود).
 • همان اندازۀ فونتی که در جدول پنجرۀ پایه وجود دارد، چاپ می شود. ضمن اینکه اگر اندازۀ جدول منطبق بر اندازۀ برگه نباشد، تمامی اندازه های جدول (اندازۀ فونت، عرض ستون ها، ارتفاع ردیف ها) به تناسب کوچک می شوند بطوریکه در نهایت آنچه چاپ می شود با ابعاد برگه منطبق گردد.
 • حداکثر تعداد ردیف های کامل در هر صفحه گنجانده می شوند.

بازگشت به ابتدای صفحه