IFC Markets Forex Broker

ویرایش و حذف دستور

اگر روی ردیف مخصوص ابزار مورد نظرتان در پنجرۀ دستورهای ثبت شده کلیک کنید (این پنجره را از طریق مسیر “Portfolio” --> "Orders" باز کنید)، امکان حذف یک دستور برای تان فراهم می شود. نمودار ابزار همراه با پارامترهای دستور و دو دکمه باز خواهد شد.

با کلیک روی دکمۀ "Edit pending order" (ویرایش دستور در حال انتظار) می توانید پارامترهای دستور را ویرایش کنید. با کلیک روی دکمۀ "Delete pending order" (حذف دستور در حال انتظار) می توانید دستور را حذف نمایید.

دستور های OCO و دستورهای فعال سازی نیز به همین روش ویراش یا حذف می شوند.