IFC Markets Forex Broker

ثبت یک دستور

شما می توانید با کلیک روی ابزار مورد نظرتان در پنجرۀ "Quotations" (نرخ ها) یک دستور قرار دهید (برای باز کردن نرخ ها، روی بخش "Trading" را لمس کنید). در بخش پایینی نمودار، نوع دستور را انتخاب کنید.

1. دستور در حال انتظار

برای باز کردن یک پنجرۀ دیگر شامل کادرهای ویژۀ ثبت پارامترهای دستور، روی دکمۀ "Pending" (در حال انتظار) را لمس کنید:

 • حجم دستور (به واحدهای دارائی);
 • جهت دستور ("عمل خرید") و وضعیت قفل (در هنگام باز شدن یک معامله در اجرای این دستور، کار می کند)؛
 • قیمت دستور;
 • سطوح دستورهای متصل Stop Loss و Take Profit؛
 • سطح حد ضرر متحرک (از سمت سرور اجرا می شود)؛
 • دورۀ دستور ("GTC"/"Day").
 • حجم های دستور (به واحدهای دارائی);
 • جهات دستور ("عمل خرید"/"عمل فروش") و وضعیت قفل (در هنگام باز شدن یک معامله در اجرای این دستور، کار می کند)؛
 • قیمت های باز کردن دستورها؛
 • دورۀ دستور ("GTC"/"Day").
 • با علامت های فلش چپ و راست در صفحه کلید ویژه که در هنگام ثبت پارامترها باز می شود می توانید نشانگر را درون کادر عددی حرکت دهید.

  برای ثبت یک دستور روی دکمۀ "Done" (انجام) را لمس کنید (پنجرۀ حاوی نتایج ثبت دستور ظاهر خواهد شد مشروط به اینکه توسط کاربر خاموش نشده باشد).

  اگر دستور، فعال و یک معامله باز شود، دستور دیگر لغو می شود.

  3. دستور فعال سازی

  برای باز کردن پنجرۀ دیگر حاوی کادرهای مخصوص ثبت پارامترهای دستور، روی دکمۀ "Activation" (فعال سازی) کلیک کنید:

  • حجم دستور (به واحدهای دارائی)؛
  • جهت دستور ("عمل فروش") و وضعیت قفل (که در هنگام باز شدن یک دستور در اجرای این دستور، کار می کند)؛
  • قیمت باز کردن دستور؛
  • قیمت فعال سازی؛
  • دورۀ دستور ("GTC"/"Day").

  با علامت های فلش چپ و راست در صفحه کلید ویژه که در هنگام ثبت پارامترها باز می شود می توانید نشانگر را درون کادر عددی حرکت دهید.

  برای ثبت یک دستور روی دکمۀ "Done" (انجام) را لمس کنید (پنجرۀ حاوی نتایج ثبت دستور ظاهر خواهد شد مشروط به اینکه توسط کاربر خاموش نشده باشد).