IFC Markets Forex Broker

فهرست دستورات

با لمس دکمۀ "Orders" (دستورها) در بالای بخش "Portfolio" (پورتفولیو) در نوارابزار می توانید پنجرۀ دستورها را باز کنید:

فهرست دستورها شامل سه نوع دستور می شود که عبارتند از دستورهای درحال انتظار (pending) و OCO و دستورهای فعال سازی (activated). دستورهای متصل (کسب سود و توقف ضرر) را فقط می توانید در فهرست معاملات باز مشاهده کنید.