IFC Markets Forex Broker

ثبت یک دستور

شما به روش زیر می توانید برای هر ابزار مورد استفاده یک دستور ثبت کنید:

 • با استفاده از گزینۀ "Set Order" (ثبت دستور) از فهرست زمینه در هنگام انتخاب یک ابزار خاص در "Quotes", "Open positions", "Sum open positions" و "Orders".
 • با استفاده از گزینۀ "Set Order" (ثبت دستور) از فهرست زمینه در هنگام کلیک کردن روی دکمۀ سه نقطه که در گوشۀ بالای سمت راست قرار دارد. در این حالت، فهرست ابزارها به ترتیب حروف الفبا باز خواهد شد.
 • با استفاده از دومین دکمه در فهرست مندرج در پایین صفحه نمایش.

1. ثبت یک دستور

با استفاده از گزینه یا دکمۀ فوق الذکر، پنجرۀ انتخاب نوع دستور در حال انتظار باز می شود:

به عنوان مثال، در هنگام انتخاب نوع "Pending" (در حال انتظار)، یک پنجره باز می شود، که در آن می توانید همۀ الزامات ضروری را ثبت کنید:

 • حجم معامله (به واحد دارائی)؛
 • جهت دستور ("خرید"/"فروش")؛
 • قیمت دستور؛
 • سطوح Stop Loss ( و Take Profit؛
 • حد ضرر متحرک (Trailing Stop) (اگر فعال باشد، از سمت سرور اجرا می شود)؛
 • مربع علامتگذاری "قفل" (زمانیکه دستور فعال باشد عمل می کند)؛
 • دورۀ زمانی دستور "GTC"/"Day".

شما همچنین می توانید از فهرست ابزارهای استفاده شده، ابزار دیگری را برای دستور انتخاب کنید (بوسیلۀ دکمه ای که به شکل مثلثی است که راس اش به سمت پایین است)؛ هر دو دکمه در گوشۀ بالای سمت راست پنجره واقع شده اند.

برای ثبت یک دستور باید "OK" را کلیک کنید. سپس، پنجره ای باز خواهد شد که نتیجۀ عملیات را نشان می دهد:

اگر این عملیات به هر دلیلی اجرا نشد (به عنوان مثال، قیمت دستور بسیار نزدیک به قیمت بازار بود)، دلایل رد شدن آن در این پنجره نمایش داده خواهند شد. ضمن اینکه، اگر کنار عبارت "" (در آینده نتیجۀ عملیات معامله را نشان نده) را علامت بگذارید، چنین اعلامیه هایی دربارۀ نتایج نمایش داده نخواهند شد.

با کلیک روی دکمۀ "Close" (بستن) یا دکمۀ "Back" (برگشت)، می توانید پنجرۀ اعلامیه را ببندید.

2. فهرست دستورها

با استفاده از گزینۀ "Orders" (دستورها) از فهرست اصلی، می توانید فهرست دستورهای ثبت شده را مشاهده نمایید:

ضمن اینکه دستورهای (Take Profit و Stop Loss) متصل به معاملات باز بطور خاص در این جدول نمایش داده می شوند: معامله و دستورهای TP و SL نمایش داده می شود. به عنوان مثال "معاملۀ AU200" و دو دستور TP و SL.

جدول معاملات باز را می توانید با دکمۀ سمت راست در نوار ابزار پایین صفحۀ نمایش مرتب کنید:

دستورها را می توان با 6 ویژگی مرتب کرد: جهت دستور، دورۀ زمانی، ابزار، حضور حالت قفل، دستورهای متصل Stop/Limit و حجم دارائی در دستور.

3. حذف یک دستور

با استفاده از جدول "Orders" (دستورها) می توانید یک دستور را حذف کنید. پنجره ای با عملکردهای زیر باز خواهد شد

"Delete Order" (حذف دستور) را انتخاب کنید - پنجره ای برای تائید درخواست حذف دستور باز خواهد شد:

برای حذف دستور، روی دکمۀ "Yes" کلیک کنید. پنجره ای نتیجه را اعلام خواهد کرد:

با کلیک روی دکمۀ "Close" (بستن) یا دکمۀ "Back" (برگشت)، پنجرۀ اعلام نتیجه را ببندید.

ضمناً شما می توانید:

 • همۀ دستورهای حساب معاملاتی تان را حذف کنید؛
 • مشخصات ابزار انتخاب شده را مشاهده کنید.

4. ویرایش یک دستور

شما می توانید یک دستور را با انتخابش در جدول "Orders" (دستورها) ویرایش کنید. گزینۀ "Edit Order" (ویرایش دستور) را انتخاب کرده و سپس پنجره ای که باز خواهد شد را دنبال کنید:

برای ویرایش یک دستور باید روی "OK" کلیک کنید. سپس پنجره ای، نتیجۀ عملیات را نشان خواهد داد:

با کلیک روی "Close" (بستن) یا "Back" (برگشت)، می توانید پنجرۀ اعلام نتیجه را ببندید.