IFC Markets Forex Broker

تاریخچۀ دستورها

به بخش "History" (تاریخچه) در نوارابزار بروید و دکمۀ "Orders" (دستورها) را لمس کنید تا پنجرۀ تاریخچۀ دستورهای حساب باز شود. برای تنظیم پارامترهای تاریخچۀ حساب، عملکرد "Filter" را انتخاب کنید:


شما در این فیلتر می توانید پارامترهای زیر را تنظیم کنید:

  • انواع و وضعیت های دستورها که در جدول بازتاب داده شده اند؛
  • حداکثر تعداد سوابق؛
  • محدودۀ زمانی تاریخ ها برای ایجاد جدول همۀ عملیات های معامله و موجودی حساب درون یک دورۀ زمانی تنظیم شده (تاریخ ها با لمس خط "From " یا خط "To " تنظیم می شوند) برای رویدادهای زیر: Placed, Activated, Closed.

برای باز کردن فهرست انواع، کافی است گزینۀ "Type" را انتخاب نمایید تا پنجرۀ مربوطه باز شود:

برای باز کردن فهرست وضعیت ها، کافی است گزینۀ "State" را انتخاب کنید تا پنجرۀ مربوطه باز گردد:

شما برای انتخاب نوع (type) و وضعیت (state) باید ردیف های مربوطه را انتخاب نمایید.

گزینۀ "Done"، جدول حاوی تاریخچۀ دستورها را ایجاد و نمایش می دهد:

هر ردیف که در آن نام ابزار وجود دارد در واقع بازتاب دهندۀ نتیجۀ دستور است (به عنوان مثال: "Changed", "Del. by user", "Executed" و غیره).