IFC Markets Forex Broker

گزارش تاریخچۀ دستورها

برای ایجاد گزارش تاریخچۀ صورتحساب برای یک دورۀ زمانی خاص، در بخش "مشاهده" (View) در ترمینال، گزینۀ "گزارش تاریخچۀ سفارشات" (Orders History Report) را انتخاب کنید.

پنجرۀ مستقل "فیلتر تاریخچۀ دستورها" (Orders history filter) باز خواهد شد. شما در این پنجره می توانید محدوده های تاریخی برای ایجاد یک جدول عملیات ها همراه با دستورها برای محدوده های زمانی خاص را تنظیم کنید. در بخش "قرار داده شده" (Placed)، برای دستورهای ثبت شده در محدودۀ خاص؛ در بخش "فعال شده" (Activated)، برای دستورهای فعال شده در محدودۀ خاص؛ در بخش "بسته شده" (Closed) برای دستورهای لغو شده یا اجرا شده در محدودۀ خاص. ضمناً این جدول می تواند توسط انتخاب شدن نوع دستور در بخش "نوع" (Type) و یک نوع عملیات با یک دستور در بخش "وضعیت" (State) فیلتر شود. در بخش "آخرین" (Latest) می توانید حداکثر تعداد جدیدترین سوابق نمایش داده شده را مشخص کنید.

پس از کلیک روی دکمۀ "OK"، گزارش تاریخچۀ دستور باز خواهد شد:

لازم به ذکر است که دستورهای ثبت شده که دارای یک وضعیت در حال انتظار هستند در گزارش نمایش داده نمی شوند و فقط اعمال همراه با دستورها در گزارش وجود دارند. دستورهایی که در وضیت در حال انتظار قرار دارند را می توان در جدول "دستورها" (Orders) در ترمینال معاملاتی مشاهده کرد. سپس این جدول گزارش را می توان با کلیک روی نام ستون بوسیلۀ همان ستون مرتب کرد.

با راست کلیک در پنجرۀ گزارش، می توانید فهرست زمینه که دارای پنج گروه از عملکردهای مفید است را باز کنید:

  • فیلتر کردن و تجدید گزارش، همچنین مرتب کردن دستورها طبق گروه های مرتبط (به عنوان مثال، اگر یک دستور در حال انتظار همراه با دستورهای کسب سود (Take Profit) و توقف ضرر (Stop Loss) حذف گردد، این سه سابقه دربارۀ حذف سه دستور بایکدیگر دسته بندی خواهند شد)؛
  • باز کردن پنجره های تراکنش، دستورها و نمایش یک نمودار، مشروط به اینکه فراخوان فهرست در ردیف ابزار مالی مربوطه باشد؛
  • چاپ همراه یا یک پیش نمایش؛
  • تنظیمات جدول گزارش؛
  • صدور گزارش به یک فایل با پسوند ".csv".