IFC Markets Forex Broker

ثبت دستورهای معامله

اگر می خواهید که پوزیشن به طور آتوماتیک بسته شود باید دستورات بر این پوزیشن برقرار کرد.دستوری که با رسیدن قیمت به ان پوزیشن با سود بسته می شود "Take profit" نامیده می شود. دستوری که با رسیدن قیمت به ان پوزیشن با ضرر بسته می شود "Stop loss" نامیده می شود. می توان یکی از این 2 دستور یا هر 2 این دستور را برقرار کرد. پوزیشن با این دستورات به طور کامل بسته می شود.


دستور "Stop loss" می تواند در حالت "Trailing-Stop" مورد استفاده قرار گیرد. این حالت در واقع فاصله معین را بین "Stop loss" و قیمت جاری جفت ارز فراهم می کند. اگر حالت "Trailing stop" یرقرار شده باشد در صورت حرکت بازار به سمت افزایش سود, قیمت دستور "Stop loss" طوری حرکت می کند تا اینکه ان فاصله رعایت گردد,اگر قیمت به سمت کاهش سود حرکت کند قیمت دستور "Stop loss" تغییر نمی کند.


این دستورات و "Trailing-Stop" را می توان در قسمت "Make deal" با قراری تیک و قیمت فعال شدن دستور. همین طور این دستورات را می توان بر پوزیشن قبلا باز شده برقرار کرد. برای این کار از طریق پنجره "Positions" با کلیک بر روی "Position order(s).


به این صورت پنجره ای باز می شود که در ان دستوراتی و فاصله "Trailing-Stop" تعین می گردد. دقت کنید که در مثالی که آوردیم دستوراتی برای پوزیشن Buy در جفت ارز یورو/دلار با قیمت جاری بازار برقرار می کنیم. به همین خاطر دستور "Take profit" باید بالاتر از قیمت جاری باشد و دستور "Stop loss" پایینتر اطلاعات در مورد دستورات,فعال بودن و فاصله "Trailing-Stop" در پنجره "Orders" قرار می گیرد و قیمت های این دستورات در ستون های مربوطه پنجره "Positions" میتوان دید.