IFC Markets Forex Broker

پنجره های اطلاعاتی و تنظیمالت

پوزیشن های باز و دستورات همین طور هیستاری حساب را در پنجره های اطلاعاتی - "Positions", "Sum positions", "Account history", "Order history" مشاهده کرد. این پنجره ها از پایین صفحه با دگمه های لازم اجرا می شود. تنظیمات ترمینال از طریق "Setting" انجام می شود. برقراری فیلتر و تنظیمات از طریق دگمه "Tools" پایین صفحه اجرا می گردد.

 


بازگشت به ابتدای صفحه