IFC Markets Forex Broker

بستن یک معامله

با انتخاب یک معامله در جدول "معاملات باز" (Open positions) می توانید آن را ببندید. یک پنجرۀ جداگانه با عملکردهای زیر باز خواهد شد:

گزینۀ "بستن معامله" (Close position) را انتخاب کنید:

روی "بستن" (CLOSE) کلیک کنید. معامله بسته خواهد شد و همزمان پنجره ای باز خواهد شد که نتیجه را نشان خواهد داد:

با کلیک روی "بستن" (Close) یا بوسیلۀ دکمۀ "برگشت" (Back)، این پنجرۀ اعلان را ببندید.

ضمناً شما می توانید:

  • در ابزار انتخاب شده، همۀ معاملات (موقعیت های) حساب معاملاتی تان را ببندید؛
  • همۀ معاملات (موقعیت های) حساب معاملاتی را ببندید؛
  • مشخصات ابزار انتخاب شده را مشاهده کنید.