IFC Markets Forex Broker

اندیکاتورها

شما می توانید از طریق دکمۀ "اندیکاتورها" زیر نمودار (سومین از سمت چپ)، اندیکاتورها را برای انجام تحلیل تکنیکی ثبت کرده و آنها را ویرایش کنید:

اعمال زیر را می توانید از طریق این پنجره انجام دهید:

  • ویرایش اندیکاتور از پیش ثبت شده با کلیک روی اندیکاتور در فهرست
  • حذف اندیکاتور از نمودار، انتخاب آن در فهرست و کلیک روی دکمۀ "حذف"
  • افزودن یک اندیکاتور جدید به نمودار با کلیک روی دکمۀ "افزودن"
  • اندیکاتور جدید از فهرست اندیکاتورهای موجود انتخاب و ثبت می شود (همۀ اندیکاتورها به 4 گروه تقسیم می شوند):

    ما پس از انتخاب اندیکاتور دلخواه، پارامترهایش (به عنوان مثال، برای Moving Average) را در بخش های "Date" (تاریخ) و "View" (مشاهده) تنظیم می کنیم:

    ما با کلیک روی "OK" اندیکاتور را در نمودار فعال ثبت می کنیم.