IFC Markets Forex Broker

مرورگر ابزار

فقط ابزارهای استفاده شده را می توانید در پنجرۀ "Quotes" (نرخ ها) مشاهده کنید. با حذف یا افزودن ابزارهای جدید از مرورگر ابزار (Instrument Browser) می توانید ابزارهای استفاده شده را ویرایش کنید. ضمناً در فهرست پنجرۀ "Quotes" (نرخ ها) می توانید ترتیب ابزارها را تغییر دهید.

به روش زیر می توانید پنجرۀ "Instruments in use" (ابزارهای مورد استفاده) را باز کنید:
  • بوسیلۀ دکمۀ "Edit used instrument" (ویرایش ابزارهای استفاده شده) در سمت چپ نوارابزار در پنجرۀ "Quotes" (نرخ ها)
  • بوسیلۀ گزینۀ "Instrument in use" (ابزار مورد استفاده) در پنجرۀ "Settings" (تنظیمات) در فهرست شروع

شما در پنجرۀ "Instrument in use" (ابزار مورد استفاده) می توانید از "مرورگر"، ابزارها را اضافه کنید، ابزارها را از فهرست ابزارهای استفاده شده حذف کنید و در پنجرۀ "Quotes" (نرخ ها) موقعیت شان را تغییر دهید.

شما برای حذف ابزارها از فهرست ابزارهای استفاده شده باید ابزار مورد نظر را علامتگذاری کرده و سپس در نوارابزار پنجره روی دکمۀ "Remove" (حذف) کلیک کنید. ضمناً شما فقط می توانید آن ابزارهایی را حذف کنید که برای آنها معاملات یا دستورهای باز ندارید (چنین ابزارهایی فونت های متفاوتی دارند).

برای تغییر ترتیب فهرست تان (از جمله فهرست موجود در پنجرۀ "Quotes" - نرخ ها-) باید در کادر ابزار روی دکمۀ مخصوص سمت راست کلیک کرده و ابزار را انتخاب کنید. سپس می توانید آن ابزار را به بالا و پایین حرکت دهید.

برای اضافه کردن ابزارها از مرورگر به ابزارهای استفاده شده باید طبق روش های زیر را عمل کنید:

  • بوسیلۀ دکمۀ "Add" (افزودن) از نوارابزار پنجرۀ "Instrument in use" (ابزار مورد استفاده)
  • بوسیلۀ چهارمین دکمۀ "Add instruments" (افزودن ابزارها) از سمت چپ در نوارابزار در پنجرۀ "Quotes" (نرخ ها)
  • بوسیلۀ گزینۀ "Instrument browser" (مرورگر ابزار) در پنجرۀ "Settings" (تنظیمات)

پنجرۀ "Instrument browser" (مرورگر ابزار) حاوی گروه های ابزارها باز خواهد شد:

شما پس از انتخاب گروه ابزارهای مورد نظرتان و دریافت آن در فهرست ابزارها، می توانید ابزارهای لازم را در این گروه مشخص کرده و آنها را به ابزارهای استفاده شده اضافه نمایید.

به عنوان مثال، در صورت انتخاب "Precious Metals" (فلزات گرانبها) این پنجره باز می شود:

ابزارهایی که می خواهید به فهرست ابزارهای استفاده شده اضافه کنید (مانند XAUUSD) را انتخاب کرده و سپس روی دکمۀ "Add selected" (افزودن انتخاب شده) کلیک کنید.