IFC Markets Forex Broker

باز کردن معامله

از طریق زیر می توانید با هر یک از ابزارهای مورد استفاده یک معامله باز کنید:

 • با استفاده از گزینۀ "Make deal" (انجام معامله) از فهرست زمینه در زمان انتخاب یک ابزار خاص در "Quotes" (نرخ ها)، "Open positions" (معاملات باز)، "Sum open positions" (مجموع معاملات باز) و "Orders" (دستورها).
 • با استفاده از اولین دکمه در نوارابزار.

با استفاده از عملکرد یا دکمۀ فوق الذکر پنجرۀ "Make deal" (انجام معامله) باز می شود که در آن می توانید همۀ پارامترهای لازم را ثبت کنید:

 • حجم دستور (به واحدهای دارائی)؛
 • سطوح Stop Loss (توقف ضرر) و Take Profit (کسب سود)؛
 • حالت Trailing Stop (حد ضرر متحرک) که هرگاه فعال شود از سوی سرور اجرا خواهد شد؛
 • چک باکس ""Lock" (قفل)؛
 • انحراف مجاز قیمت.
 • در پنجره دو دکمه قرار دارند که عبارتند از دکمه های "BUY" (خرید - سبز رنگ) و "Sell" (فروش - قرمز رنگ) که به ترتیب مربوط به قیمت های Ask و Bid می شوند. ضمن اینکه از فهرست ابزارهای مورد استفاده (بوسیلۀ دکمۀ مثلثی شکل که راس آن به سمت پایین است) و یا از فهرست همۀ ابزارها (بوسیلۀ دکمۀ به شکل سه نقطه) یک ابزار دیگر را انتخاب کنید. هر دو دکمه در گوشۀ بالای سمت راست پنجره واقع شده اند.

  برای باز کردن یک معامله باید روی یکی از دکمه های "Buy" یا "Sell" را لمس کنید. سپس پنجرۀ نمایش نتیجه باز خواهد شد:

  اگر به هر دلیلی معامله ثبت نشود (مثلاً به دلیل حجم نامناسب) دلیل باز نشدن معامله در این پنجره ذکر خواهد شد. ضمن اینکه اگر چک باکس "Never show this notification message" (هرگز این پیغام را نمایش نده) را علامت بگذارید در آن صورت اعلان های بعدی در آینده نمایش داده نخواهند شد.

  با لمس "Close" (بستن) یا دکمۀ مخصوص برگشت روی گوشی تلفن همراه تان که به شکل یک فلش منحنی است، پنجرۀ اعلان بسته خواهد شد.