IFC Markets Forex Broker

فهرست معاملات باز

بوسیلۀ گزینۀ "Open positions" (معاملات باز) از فهرست شروع می توانید فهرست معاملات باز را مشاهده کنید:

با استفاده از کلمات "Buy" (خرید) برای معاملات Long و "Sell" (فروش) برای معاملات Short جهت معاملات بیان می شود. قیمت باز شدن معامله و قیمت جاری ابزار (برای بستن معامله) را می توانید در کادر "Price" (قیمت) مشاهده کنید. بعد از آن می توانید سطوح Stop Loss (توقف ضرر)، Take Profie (کسب سود) و Trailing Stop (حد ضرر متحرک) را برای معامله مشاهده کنید. شما در ستون سمت راست می توانید شمارۀ معامله و نتیجۀ معاملۀ جاری، سود/زیان به ارز موجودی حساب را مشاهده کنید. ضممن اینکه، معاملاتی که در سود باشند با رنگ سبز و معاملاتی که در ضرر باشند با رنگ قرزم مشخص خواهند شد.

بوسیلۀ دکمۀ چهارم از سمت چپ در نوارابزار می توانید فهرست معاملات باز را مرتب کنید:

در ضمن این توسط پنچ امکان Deal ID (شناسۀ معامله)، Direction (جهت)، Instrument (ابزار)، Profit/Loss (سود/زیان) و Volume (حجم) اجرا می شود.

همچنین فهرست معاملات باز توسط جمع همۀ معاملات باز توسط گزین