IFC Markets Forex Broker

حذف و ویرایش یک دستور

حذف یک دستور

با کلیک روی ردیف ابزار مربوطه در پنجرۀ "Orders" (دستورها) می توان یک دستور را حذف کرد. پنجره ای حاوی گزینه های زیر باز خواهد شد:

"Delete Order" (حذف دستور) را انتخاب کنید. پنجرۀ تائیدیه باز خواهد شد:

اگر خواهان حذف یک دستور هستید، روی "Yes" کلیک کنید.

ویرایش یک دستور

با کلیک روی خط ابزار مربوطه در پنجرۀ "Orders" (دستورها) و انتخاب گزینۀ "Edit order" (ویرایش دستور) و باز شدن پنجرۀ حاوی پارامترهای دستور می توانید یک دستور را ویرایش کنید:

همۀ پارامترهای این دستور را می توانید ویرایش کنید و سپس برای تکمیل روی "OK" کلیک کنید.