IFC Markets Forex Broker

تاریخچۀ دستور

گزینۀ "Orders" (دستورها) در فهرست اصلی، پنجرۀ "Orders" (دستورها) را همراه با تاریخچۀ از پیش ایجاد شده یا پنجرۀ "Orders history filters" (فیلترهای تاریخچۀ دستورها") در اولین ایجاد تاریخچه باز می کند. شما با این فیلتر می توانید سه محدودۀ تاریخی زیر را ثبت کنید:

  • محدودۀ تاریخی برای دستورهای ثبت شده برای اولین بار
  • محدودۀ تاریخی برای دستورهای فعال شده برای اولین بار
  • محدودۀ تاریخی برای دستورهای بسته شده برای اولین بار

در مثال ما فقط محدودۀ تاریخی برای دستورهای مرتب شده بر اساس زمان قرارگرفتن دستور موجود است.

ضمناً شما در این پنجره می توانید با لمس نقاط مدور در سمت راست گزینۀ "Type" (نوع) در بخش تحتانی پنجره، انواع دستور که در جدول تاریخچۀ دستور ایجاد شده (بطور پیش فرض، همه دستورها) گنجانده خواهند شد را ثبت کنید. پنجرۀ "Order types" (انواع دستور) باز خواهد شد:

شما در این پنجره می توانید با لمس نقاط مدور در سمت راست گزینۀ "State" (وضعیت) در بخش تحتانی پنجره، مجموعه ای از وضعیت های دستور که جدول تاریخچۀ دستور ایجاد شده (بطور پیش فرض، همه دستورها) موجود خواهند بود را ثبت کنید. پنجرۀ "Order states" (وضعیت های دستور) باز خواهد شد:

برای ایجاد و نمایش جدول تاریخچۀ دستور (پس از ثبت محدوده ها، انواع و وضعیت ها) در پنجرۀ "Orders history filters" (فیلترهای تاریخچۀ دستورها) روی "OK" را لمس کنید تا پنجرۀ "Orders history" (تاریخچۀ دستورها) باز شود:

سپس می توانید جدول را مرتب کنید. برای مرتب کردن جدول سه نقطۀ دورانی سمت راست پایین پنجره های "Orders history" (تاریخچۀ دستورها) را لمس کنید تا عملکرد "Sort" (مرتب کردن) در قسمت پایینی پنجره ظاهر شود. سپس روی "Sort" (مرتب کردن) را لمس کنید تا پنجره باز شود. در این پنجره یکی از شش نوع مرتب کردن را انتخاب کنید. این شش نوع عبارتند از شمارۀ عملیات، زمان عملیات، نوع سابقه، نوع دستور، حجم، ابزار.

بلافاصله پس از انتخاب نوع مرتب سازی، ایجاد و نمایش تاریخچۀ دستور مرتب شده اجرا می شود.