IFC Markets Forex Broker

فهرست دستورها

بوسیلۀ گزینۀ "Orders" از فهرست شروع، می توانید فهرست دستورهای ثبت شده را مشاهده کنید:

دستورهای متصل (کسب سود و حد ضرر) برای معاملات باز در این جدول نمایش داده می شوند: چنین معامله ای نمایش داده می شود و دستورهای حد ضرر و کسب سود در آن هستند. به عنوان مثال، معاملۀ AU200 و دو دستور TP و SL.

جدول معاملات باز را می تواند توسط دکمۀ سمت راست در نوارابزار مرتب کرد:

مرتب سازی را با بخش ویژگی می توان انجام داد که عبارتند از جهت دستور، دوره، ابزار، دستورهای متصل Stop/Limit و حجم.