IFC Markets Forex Broker

ثبت یک دستور

با روش های زیر می توانید برای هر ابزاری یک دستور ثبت کنید:

  • بوسیلۀ گزینۀ "Orders" (دستورها) از فهرست زمینه بوسیلۀ انتخاب ابزار دلخواه از جدول های "Quotes" (نرخ ها)، "Open positions" (معاملات باز)، "Sum open positions" (جمع معاملات باز)، "Orders" (دستورها).
  • بوسیلۀ دکمۀ "Set order" (ثبت دستور) از نوارابزار اکثر پنجره های ترمینال.

بوسیلۀ گزینه ها یا دکمۀ فوق الذکر پنجره ای حاوی انواع دستور در حال انتظار باز می شود:

به عنوان مثال با انتخاب نوع "Pending" (در حال انتظار) پنجره ای باز می شود که در آن باید همۀ پارامترهای ضروری را ثبت کنید:

  • حجم دستور (به واحدهای ارز پایه).
  • جهت (خرید/فروش)
  • قیمت دستور
  • سطوح حد ضرر و کسب سود
  • حالت حد ضرر متحرک (در هنگام فعال شدن از سوی سرور اجرا می شود)
  • چک باکس "Lock" (قفل - در زمان فعال بودن دستور کار می کند)
  • دورۀ دستور "GTC"/"روزانه"

با کلیک روی کادر ابزار یا از فهرست همۀ ابزارها (بوسیلۀ دکمۀ گوشۀ بالای سمت راست به شکل سه نقطه) می توانید برای دستور از فهرست ابزارهای استفاده شده ابزار دیگری را انتخاب کنید.

برای ثبت دستور باید روی "OK" کلیک کنید. سپس پنجرۀ حاوی نتیجه باز خواهد شد:

اگر این عملیات به هر دلیل اجرا نشود (به عنوان مثال قیمت دستور بسیار به قیمت جاری بازار نزدیک باشد)، دلیل اجرا نشدن عملیات در این پنجره اعلام خواهد شد. ضمناً اگر چک باکس "هرگز این پیغام را نشان نده" را علامت بگذارید، این پنجره در آینده باز نخواهد شد.

با لمس "Close" (بستن) یا دکمۀ مخصوص برگشت روی گوشی تلفن همراه تان که به شکل یک فلش منحنی است، پنجرۀ اعلان بسته خواهد شد.