IFC Markets Forex Broker

نحوۀ ویرایش PCI

برای تغییر PCI ایجاد شده (یا مشاهدۀ ترکیب PCI از قبل ایجاد شده) کافی است "Instrument Browser" (مرورگر ابزار) را باز کنید. برای انجام این کار می توانید از منوی زمینه در پنجرۀ "Market Watch" (بررسی بازار) استفاده کنید یا اینکه در منوی اصلی گزینۀ "Trade -> Instruments" (معامله -> ابزارها) را انتخاب نمایید.

در پنجرۀ "Instrument Browser" (مرورگر ابزار)، فهرست ابزارهای PCI ایجاد شده را باز کنید. برای انجام این کار کافی است در سمت راست پنجرۀ "All Instruments" (همۀ ابزارها) در سمت چپ بخش "My Instruments" (ابزارهای من) روی "+" کلیک کنید. سپس روی PCI انتخاب شده کلیک کرده و در منوی زمینۀ باز شده گزینۀ "Open" (باز کن) را انتخاب نمایید.

شما پنجرۀ ویرایش ساختار PCI انتخاب شده را مشاهده خواهید کرد. شما می توانید هر پارامتر PCI را تغییر دهید از جمله ترکیب و حجم دارائی ها، همچنین نام PCI. در هنگام ویرایش ترکیب و حجم این ابزارهای PCI، معاملات (موقعیت ها) و دستورها باید بسته باشند. برای ذخیرۀ تغییرات، روی "Save" (ذخیره) کلیک کنید.